ไม่ได้ที่นั่ง คืนเงิน 100%


มาดูกันว่า เราทำงานอย่างไร?


ไทยรูท ดอทคอม เปิดดำเนินการในปี พ.ศ.2550 ด้วยการนำระบบ e-Ticket มาให้บริการเต็มรูปแบบ และเป็นครั้งแรกในเมืองไทยที่การชำระค่าตั๋วรถทัวร์ สามารถทำผ่านร้าน 7-Eleven และช่องทางอิเลคทรอนิกส์อื่นๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว


ทุกๆ วัน การจองตั๋วผ่านระบบต่างๆ ในช่องทางไทยรูท ดอทคอม จะถูกดูแลโดยทีมงานมืออาชีพ ซึ่งทำงานกันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่านอกจากการจองตั๋วแล้ว ลูกค้าต้องได้รอยยิ้มและความประทับใจในทุกการเดินทาง (ภาพศูนย์บริการลูกค้า ถ่ายจากสถานที่ทำงานจริง)


ต้องออนไลน์เท่านั้น! การจำหน่ายตั๋วผ่านระบบไทยรูท ดอทคอม นอกจากผู้ให้บริการเดินรถต้องมีมาตรฐานในการบริการลูกค้าที่เข้มงวดแล้ว จะต้องเชื่อมต่อระบบออนไลน์เท่านั้น เพื่อให้การจองตั๋วสามารถยืนยันได้ทันทีทันใดด้วยระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ


จองตั๋วรถทัวร์ e-Ticket ทุกครั้ง จึงมั่นใจได้ว่าทุกรหัสการจองที่คุณชำระเงิน จะได้รับการดูแลด้วยมาตรฐานที่สูงพร้อมกับบริการที่มีคุณภาพ


ไม่ได้ที่นั่ง คืนเงิน 100%!

ไทยรูท ดอทคอม กล้ารับประกันไม่ได้ที่นั่ง ยินดีคืนเงิน100%

*หมายเหตุ
 1. ผู้โดยสารต้องตรวจสอบความถูกต้องของการจองตั๋วทุกครั้ง และชำระเงินถูกต้องครบถ้วน
 2. ผู้โดยสารต้องเช็คอินรับตั๋วไม่น้อยกว่า 30 นาทีก่อนรถออก ณ เคาน์เตอร์รับตั๋วที่กำหนดไว้
 3. สงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงเที่ยวรถหรือที่นั่งในกรณีจำเป็น
 4. คืนเงิน 100% ของราคาตั๋วโดยสาร โดยไม่รวมค่าดำเนินการจัดการ และค่าธรรมเนียมจุดรับชำระเงิน เฉพาะกรณีผู้ให้บริการเดินรถไม่สามารถจัดรถหรือที่นั่งใดๆ ให้ผู้โดยสารเดินทางได้ โดยผู้โดยสารต้องแจ้งที่โทร 02 269 6999 ไม่น้อยกว่า 15 นาทีก่อนรถออก
 5. สงวนสิทธิไม่คืนเงินสำหรับผู้โดยสารซึ่งปฏิเสธการเดินทาง และผู้โดยสารซึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท

ไทยรูท ดอทคอม ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะ :-)

 
Download App
 

แนะนำ แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

Thaibus Booking

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์Thaibus Booking

สามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ผ่านแอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์Thaibus Booking ใช้สำหรับติดตั้งบนมือถือ หรือ แท็บแล็ต ระบบแอนดรอยส์สำหรับติดตั้งบนมือถือ ระบบแอนดรอยส์ เท่านั้น

ข้อดีของการติดตั้งแอฟพิเคชั่น
แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์Thaibus Booking ทำให้ท่านสามารถทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ครั้งต่อไปได้สะดวกยิ่งขึ้น เพียกคลิกแอปบนหน้าจอมือถือ ก็สามารถทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้ทันที

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการเดินทาง (terms conditions)

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการเดินทาง
คำนิยาม

"บริษัทฯ" "เรา" "ไทยรูท ดอทคอม" หมายถึง บริษัท ไทยรูท ดอทคอม จำกัด บริษัทจำกัดซึ่งดำเนินกิจการบริการระบบจำหน่ายตั๋วโดยสาร

"บริษัทเดินรถ" "ผู้ให้บริการเดินรถ" "ผู้ให้บริการรถโดยสาร" หมายถึง บริษัทซึ่งดำเนินกิจการรถโดยสารและแต่งตั้งหรือให้สิทธิกับ ไทยรูท ดอทคอม ในการจำหน่ายและดำเนินการจัดการใดๆ กับตั๋วโดยสาร

"ผู้โดยสาร" หรือ "ท่าน" หมายถึงบุคคลใดก็ตาม ยกเว้นพนักงานบริการบนรถที่เดินทางหรือจะเดินทางไปกับรถโดยสารตามที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการดำเนินการกับตั๋วโดยสาร

"สัมภาระ" หมายถึง ทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ท่านนำไปด้วยในการเดินทาง รวมทั้งสัมภาระที่ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียน เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

"ค่าธรรมเนียม" "ค่าโดยสาร" "ค่าบริการ" หมายถึงค่าโดยสาร ค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับรายการดังกล่าว

"เว็บไซต์" หมายถึงเว็บไซต์ www.thairoute.com และ/หรือ เว็บไซต์ที่ได้รับอนุญาตในการเชื่อมต่อกับไทยรูท ดอทคอม ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้โดยสารได้จองที่นั่งออนไลน์

 
1. การบังคับใช้

1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้กับผู้โดยสารและผู้ที่ติดต่อกับบริษัทฯ ทุกท่าน โดยให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่ที่มีการซื้อบัตรโดยสารจากบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้กับการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางที่ให้สิทธิไทยรูท ดอทคอม ในการจำหน่ายและดำเนินการกับตั๋วโดยสาร

1.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถูกร่างขึ้นเป็นภาษาไทย ในกรณีถูกแปลเป็นภาษาอื่นให้ถือเอาฉบับภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ และในกรณีข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ ไม่สอดคล้องกัน ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีอำนาจเหนือกว่า เว้นแต่จะระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข

 
2. บัตรโดยสารและค่าโดยสาร

2.1 บริษัทฯ มิได้ออกบัตรโดยสารให้แก่ผู้โดยสารเพื่อลดภาระในการเก็บรักษาของผู้โดยสาร ทั้งนี้ อีเมล์ และ ข้อความผ่านมือถือ ที่บริษัทฯส่งให้แก่ท่านถือเป็นหลักฐานในการซื้อขายบริการระหว่างท่านและบริษัทฯ โดยถือว่ากำหนดการเดินทาง ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และข้อบังคับของบริษัทเดินรถ (รวมทั้งค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)  ประกอบกันเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาสำหรับการบริการที่ทำขึ้นระหว่างท่านและบริษัทฯ

2.2 ค่าโดยสาร เป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรถโดยสารจากสถานีต้นทางไปยังสถานีปลายทางเท่านั้น ค่าโดยสารจะไม่รวมค่าดำเนินการจัดการ ค่าบริการช่องทางจำหน่าย ค่าบริการจุดชำระเงิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการระบบจำหน่ายตั๋วโดยสาร บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการระบบจำหน่ายตั๋วโดยสารออนไลน์เท่านั้น การให้บริการรถโดยสารเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการรถโดยสารตามข้อตกลงและมาตรฐานการดำเนินงานที่บริษัทเดินรถที่ท่านเลือกใช้บริการทำไว้กับบริษัทฯ

2.3 การโอนและเปลี่ยนแปลงสัญญาการใช้บริการระหว่างท่านกับบริษัทฯ สามารถทำได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ หรือบริษัทเดินรถที่ท่านเลือกใช้บริการกำหนดไว้เท่านั้น

2.4 การแสดงตน ท่านจะต้องแสดงตนระหว่างการลงทะเบียน และ/หรือ รับตั๋วโดยสารก่อนขึ้นรถ โดยการแสดงรหัสการจอง (Booking ID) และแสดงบัตรประจำตัวซึ่งมีรูป เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือบัตรอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ และ ผู้ให้บริการรถโดยสารบางแห่งอาจร้องขอให้ท่านแสดงหลักฐานการชำระเงิน หรือ กำหนดการเดินทาง

 

3. การจองที่นั่งและการชำระเงิน

3.1 บริษัทฯ เปิดให้บริการจองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ www.thairoute.com จองผ่านเว็บไซต์ที่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อกับไทยรูท ดอทคอม จองผ่านทางโทรศัพท์ จองผ่านจุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร จองผ่านเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ (คีออส) โดยจะต้องทำการจองก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 1 วัน หลังเสร็จสิ้นการจองท่านจะได้รับรหัสการจอง (Booking ID) และต้องชำระเงินผ่านช่องทางการชำระที่กำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องภายในเวลา 24.00 น. ของวันทีี่ทำการจอง หากท่านไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด รหัสการจองของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

3.2 ช่องทางชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ประกอบด้วย เคาน์เตอร์เซอร์วิสออนไลน์ บัตรเครดิต (VISA/Master Card) ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ ตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทย ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย จัสท์เพย์ และ SCBEasy Net

3.3 การเลือกที่นั่ง ในการจองที่นั่งท่านสามารถเลือกที่นั่งได้ ทั้งนี้บริษัทฯ และ/หรือ ผู้ให้บริการเดินรถ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวรถหรือที่นั่งในกรณีจำเป็น

3.4 การยืนยันการจองที่นั่ง การจองที่นั่งของท่านจะได้รับการยืนยันหลังจากท่านชำระเงินครบถ้วนถูกต้อง และชำระภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันการจองได้ที่เว็บไซต์ www.thairoute.com หรือ Call Center ที่ท่านใช้บริการจองที่นั่ง

3.5 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทาง

3.5.1 การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร สามารถทำผ่าน Call Center หมายเลข 02 269 6999 ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

3.5.2 การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ท่านต้องแจ้งก่อนกำหนดการเดินทางเดิมอย่างน้อย 2 วัน สำหรับเที่ยวรถก่อนเวลา 12.00 น. และต้องแจ้งก่อนกำหนดการเดินทางเดิมอย่างน้อย 1 วัน สำหรับเที่ยวรถหลังเวลา 12.00 น. โดยมีค่าบริการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางที่นั่งละ 80 บาท (ไม่รวมค่าบริการจุดชำระเงิน) บริษัทฯ  สงวนสิทธิไม่คืนส่วนต่างในกรณีเปลี่ยนแปลงไปยังเที่ยวรถที่ราคาโดยสารต่ำกว่า และท่านต้องชำระส่วนต่างในกรณีที่เปลี่ยนแปลงไปยังเที่ยวรถที่มีราคาโดยสารสูงกว่า

3.5.3 การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางแบบไม่ระบุวันเดินทาง ในกรณีท่านแจ้งเปลี่ยนแปลงวันเดินทางแบบไม่ระบุวันเดินทาง ท่านต้องแจ้งระบุวันเดินทางภายในกำหนด 90 วันนับจากวันที่แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบไม่ระบุวันเดินทางไว้ หากไม่แจ้งระบุวันเดินทางภายในกำหนดดังกล่าวถือว่าท่่านสละสิทธิในการใช้บริการ และท่านจะไม่สามารถเรียกคืนค่าโดยสารที่ท่านได้ชำระไปแล้วเพื่อการสำรองที่นั่งคืนได้

3.5.4 การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะภายในผู้ให้บริการเดินรถรายเดียวกันและสามารถเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะเที่ยวรถที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเท่านั้น แต่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางภายในผู้ให้บริการเดินรถรายเดียวกันได้หากผู้ให้บริการเดินรถที่ท่านเลือกใช้บริการมีเส้นทางที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลง

3.5.5 การคืนตั๋วโดยสาร ท่านต้องแจ้งก่อนกำหนดการเดินทางเดิมอย่างน้อย 2 วัน สำหรับเที่ยวรถก่อนเวลา 12.00 น. และต้องแจ้งก่อนกำหนดการเดินทางเดิมอย่างน้อย 1 วัน สำหรับเที่ยวรถหลังเวลา 12.00 น.

ลูกค้าชำระค่าโดยสารผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส, ตู้เอทีเอ็ม และ จัสเพย์ จะมีค่าบริการ 20% จากราคาตั๋ว และค่าดำเนินการโอน 50 บาท/ครั้ง โดยเงินจะเข้าบัญชีภายใน 1 วันทำการสำหรับบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ และภายใน 3 วันทำการสำหรับบัญชีธนาคารอื่น

ลูกค้าชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทจะคืนเงินเข้าบัตรของท่าน โดยมีค่าบริการ 20% จากราคาตั๋ว และ ค่าดำเนินการ 50 บาท/ครั้ง โดยเงินจะคืนเข้าบัตรภายใน 3-4 สัปดาห์ หากลูกค้ามีความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จะมีค่าบริการ 50% จากราคาตั๋ว และค่าดำเนินการโอน 50 บาท/ครั้ง โดยเงินจะเข้าบัญชีภายใน 1 วันทำการสำหรับบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ และภายใน 3 วันทำการสำหรับบัญชีธนาคารอื่น

3.5.6 การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและคืนตั๋วโดยสาร เปิดให้บริการเฉพาะผู้ให้บริการเดินรถบางรายเท่านั้น บริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลผู้ให้บริการเดินรถที่เปิดให้เปลี่ยนแปลงวันเดินทางและคืนตั๋วโดยสารได้ในขั้นตอนการจองตั๋วโดยสาร

3.5.7 ท่านตระหนักว่าท่านจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บริษัทฯ  เพื่อใช้ในการจองที่นั่งสำหรับการเดินทางและเพื่อยืนยันการจองที่นั่งนั้น รวมทั้งเพื่อการจัดหาและนำเสนอบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม

 
4. การลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง

4.1 ท่านจะต้องมาถึงสถานีขนส่งหรือจุดขึ้นรถก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 30 นาที เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนลงทะเบียนและยืนยันการเดินทาง (เช็คอิน และ/หรือ รับตั๋วโดยสาร) ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนของบริษัทเดินรถที่ท่านเลือกใช้บริการ โดยถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการปฏิบัติตามรายละเอียดของกำหนดการ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งให้ท่านทราบเมื่อท่านทำการจองที่นั่ง ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ยินยอมให้ท่านเดินทาง หากท่านไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น หรือไม่สามารถแสดงเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้อง และไม่พร้อมที่จะเดินทาง บริษัทฯ อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านเดินทาง และบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อนี้ได้ ในกรณีดังกล่าว การจองที่นั่งถือว่าเป็นโมฆะและไม่สามารถเรียกเงินคืนได้

4.2 หากท่านไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิได้ตามกำหนดเวลาที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนเปิดทำการ รวมถึงการมาขึ้นรถไม่ทันตามกำหนดเวลา ท่านจะไม่สามารถเรียกคืนค่าโดยสารที่ท่านได้ชำระไปแล้วเพื่อการสำรองที่นั่งคืนได้

 
5. เงื่อนไขและข้อตกลงอื่นๆ
ผู้ให้บริการรถโดยสารสามารถกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในการให้บริการได้ และให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการรถโดยสารเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากข้อกำหนดและเงื่อนไขใดมิได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้ยึดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการรถโดยสารที่ท่านเลือกใช้บริการ แต่หากข้อกำหนดและเงื่อนไขใดขัดกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในการบังคับ
 
1 สิงหาคม 2555

กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง

กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง
 

กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง โดย บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท ชาร์ทิส กรุ๊ป ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกที่ดำเนินธุรกิจรับประกันภัยในกว่า 130 ประเทศทั่วโลก

กรมธรรม์สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถโดยสาร เส้นทางภายในประเทศไทย ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกายโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะกำลังขึ้นหรือลง หรือโดยสารอยู่ในรถโดยสารของผู้ถือกรมธรรม์ และมีรายละเอียดดังนี้

ทุนประกันภัย

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
(บาท)
1) การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident) 200,000.-
2) ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (Accident Medical Expense) 100,000.-
3) การเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ไมคุ้มครอง

เบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกัน เบี้ยจ่าย
(บาท)
1) เบี้ยประกันภัย ต่อคน ต่อเที่ยวการเดินทาง (ไม่รวมภาษี และ อากร) 6. -
4) ค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการจัดการ 14. -
รวม  20. -

ข้อยกเว้น
กรมธรรม์สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถโดยสาร เส้นทางภายในประเทศไทย ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกายโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะกำลังขึ้นหรือลง หรือโดยสารอยู่ในรถโดยสารของผู้ถือกรมธรรม์ และมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดอายุของผู้เอาประกัน
อายุตั้งแต่ 1 เดือน ขึ้นไป โดยผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 10 ปี และ 70 ปีขึ้นไป จะได้รับสินไหมทดแทน 50% ของผลประโยชน์ค่าทดแทน

กำหนดความรับผิดชอบสูงสุด
บริษัทฯ กำหนดความรับผิดรวมสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งไม่เกิน 8,000,000 บาท

ข้อมูลผู้เอาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางนี้ จะไม่สามารถให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่ระบุ ชื่อ-นามสกุล ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ตามบัตรแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการเท่านั้น (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, ใบอนุญาตขับขี่, บัตรประจำตัวข้าราชการ)

การเลื่อนการเดินทาง และยกเลิกการเดินทาง(คืนตั๋ว)
1) กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้เอาประกันภัยกรณีเลื่อนการเดินทาง
2) ไทยรูท ดอทคอม จะไม่คืนเงินค่าประกันภัยกรณีผู้โดยสารยกเลิกการเดินทาง(ขอคืนตั๋ว)

 
1 สิงหาคม 2555
 

ขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์ (bus booking step)

ขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์

1. เมื่อเข้าบล็อก ไทยบัส บุ๊คกิ้ง thaibusbooking.blog.fc2.com แล้วจะเห็นเมนูค้นหาเที่ยวรถ ดังรูป

จองตั๋วรถทัวร์ขั้นตอนที่ 1

จองตั๋วรถทัวร์ขั้นตอนที่ 1

1.1 กำหนดการเดินทาง ไป-กลับ หรือ เที่ยวเดียว
1.2 เลือกจังหวัดต้นทาง
1.3 เลือกจุดขึ้นรถทัวร์
1.4 เลือกจังหวัดปลายทาง
1.5 เลือกจุดลงรถทัวร์
1.6 เลือกวันที่เดินทาง
1.7 กดปุ่มค้นหาเที่ยวรถทัวร์

 

2. เมื่อกดปุ่มค้นหาเที่ยวรถแล้วจะแสดงดังรูปด้านล่าง เลือกเที่ยวรถเที่ยวไปค่ะ

จองตั๋วรถทัวร์ขั้นตอนที่ 2

จองตั๋วรถทัวร์ขั้นตอนที่ 2

2.1 เลือกเที่ยวรถทัวร์เที่ยวไป

 

3. เมื่อกดปุ่มค้นหาเที่ยวรถแล้วจะแสดงดังรูปด้านล่าง เลือกเที่ยวรถเที่ยวกลับแล้วกด ดำเนินการต่อค่ะ

จองตั๋วรถทัวร์ขั้นตอนที่ 3

จองตั๋วรถทัวร์ขั้นตอนที่ 3

3.1 เลือกเที่ยวรถทัวร์เที่ยวกลับ
3.2 เลือกดำเนินการต่อ

 

4. จะปรากฏดังรูป เลือกตำแหน่งที่นั่งเที่ยวไปได้เลย(สีขาว ยังว่าง)

จองตั๋วรถทัวร์ขั้นตอนที่ 4

จองตั๋วรถทัวร์ขั้นตอนที่ 4

4.1 เลือกตำแหน่งที่นั่งเที่ยวไปค่ะ

 

5. จะปรากฏดังรูป เลือกตำแหน่งที่นั่งเที่ยวกลับได้เลย(สีขาว ยังว่าง) แล้วคลิ๊กดำเนินการต่อค่ะ

จองตั๋วรถทัวร์ขั้นตอนที่ 5

จองตั๋วรถทัวร์ขั้นตอนที่ 5

5.1 เลือกตำแหน่งที่นั่งเที่ยวกลับ
5.2 เลือกดำเนินการต่อค่ะ

 

6. ใส่รายละเอียดการจองค่ะ

จองตั๋วรถทัวร์ขั้นตอนที่ 6

จองตั๋วรถทัวร์ขั้นตอนที่ 6

6.1 กรอกข้อมูลของเรา
6.2 เลือกวิธีการชำระกับ 7-11 หรือ กับบัตรเครดิต
6.3 เลือกปุ่มยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนด การจองตั๋วรถทัวร์
6.4 กดยืนยัน และทำการจองค่ะ

 

7. รับรหัสการจอง Booking ID: (ค้างค่าชำระ) หรือ พิมพ์หน้านี้ เพื่อปริ้น แล้วไปชำระที่ 7-Eleven เป็นการเสร็จ ค่ะ

จองตั๋วรถทัวร์ขั้นตอนที่ 7

7.1 ปริ้นใบจอง หรือ จำรหัสการจอง ไปชำระเงินที่ 7-11 หรือจากบัตรเครดิตค่ะ
7.2 เมื่อชำระเงินเรียบร้อยท่านสามารถ ตรวจสอบสถานะการจองตั๋วรถทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ สถานะการจองตั๋วรถทัวร์

 

**สำคัญ**

ชำระเงินภายใน วันที่จองก่อน เวลา 24.00 น. (ก่อนเที่ยงคืน) หากไม่ชำระภายในกำหนดการจองของท่านจะถูกยกเลิก

 

ติดต่อไทยรูท ดอทคอม (contact us)

 
บริษัท ไทยรูท ดอทคอม จำกัด

ศูนย์บริการลูกค้า
3658 ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2269-6999
อีเมล์ : info@thairoute.com
วัน-เวลาทำการ : ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

สำนักงานใหญ่
12/86 หมู่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0-7652-1539 โทรสาร : 0-7626-4414
อีเมล์ : corporate@thairoute.com
วัน-เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.
   
 
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราจะพิจารณาหรือติดต่อกลับไปยังท่านโดยเร็วที่สุด

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถามที่พบบ่อย

 
 
คำถาม: ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้หรือไม่
 
คำตอบ: ในการจองบัตรโดยสารท่านต้องตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง โดยบัตรโดยสารที่จำหน่ายไปแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทางได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด แต่ไม่สามารถเปลี่ยนคืนเป็นเงินสดได้
 
 

 
คำถาม: ไทยรูท ดอทคอม คิดค่าธรรมเนียมการจองบัตรโดยสารในอัตราใดบ้าง
 
คำตอบ: ไทยรูท ดอทคอม คิดค่าธรรมเนียมบัตรโดยสารในอัตราปกติเหมือนที่ท่านซื้อกับผู้ให้บริการโดยตรง บวกกับค่าธรรมเนียมการชำระเงินตามช่องทางการชำระเงินที่ท่านเลือกใช้บริการ ซึ่งท่านสามารถดูได้จากเมนู "วิธีการจองและชำระเงิน" บนหน้าเว็บไซต์
 
 

 
คำถาม: ผู้โดยสารที่มีสิทธิได้รับส่วนลดสามารถซื้อบัตรโดยสารกับไทยรูท ดอทคอม ได้หรือไม่
 
คำตอบ: ไทยรูท ดอทคอม จำหน่ายเฉพาะบัตรโดยสารในราคาปกติ และท่านไม่สามารถใช้สิทธิรับส่วนลดในการซื้อบัตรโดยสารผ่านไทยรูท ดอทคอม ได้
 
 

 
คำถาม: ไทยรูท ดอทคอม จำหน่ายบัตรโดยสารล่วงหน้าก่อนรถออกกี่วัน
 
คำตอบ: ระยะเวลาการจำหน่ายบัตรโดยสารล่วงหน้าจะถูกกำหนดโดยตรงจากผู้ให้บริการแต่ละราย ซึ่งปกติอยู่ระหว่าง 1-90 วัน และท่านสามารถซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้าผ่าน ไทยรูท ดอทคอม อย่างน้อยก่อนรถออก 1 วัน
 
 

 
คำถาม: ต้องทำอย่างไรถ้าจองแล้วแต่ไม่สามารถชำระเงินภายในเวลา 24.00 น.
 
คำตอบ: ถ้าไม่สามารถชำระเงินภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ทำรายการได้ ระบบจะยกเลิกรายการจองของท่าน หากท่านยังคงต้องการเดินทางท่านต้องทำการจองใหม่
 
 

 
คำถาม: ต้องทำอย่างไรถ้าจองแล้วแต่ชำระเงินไม่ถูกต้อง
 
คำตอบ: หากท่านชำระเงินไม่ถูกต้อง เช่น ใส่รหัสการจองผิด ใส่จำนวนเงินผิด ระบบจะยกเลิกรายการจองของท่าน ให้ท่านติดต่อศูนย์บริการลูกค้า โทร 02 269 6999 เพื่อทำการจองใหม่ หรือติดต่อขอรับเงินคืน โดยในการทำการจองใหม่จะไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ แต่หากรายการจองใหม่มีมูลค่ามากกว่าจำนวนเงินที่ชำระมาแล้วท่านต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเติม และหากรายการจองใหม่มีมูลค่าน้อยกว่าจำนวนเงินที่ชำระมาแล้ว ไทยรูท ดอทคอม จะโอนเงินส่วนต่างคืนให้แก่ท่าน ซึ่งการโอนเงินแต่ละครั้งจะคิดค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อครั้ง
 
 

 
คำถาม: หลังจากซื้อบัตรโดยสารแล้ว ในการไปขึ้นรถผู้โดยสารต้องดำเนินการอย่างไร
 
คำตอบ: หลังจากชำระเงินค่าบัตรโดยสารแล้ว ในการไปขึ้นรถให้ท่านนำหลักฐานการชำระเงินไปแสดงเพื่อรับบัตรโดยสารและบัตรรับประทานอาหารจากผู้ให้บริการ อย่างน้อย 30 นาทีก่อนรถออก ในกรณีที่ท่านชำระเงินโดยไม่มีหลักฐานการชำระเงิน (เช่น ชำระด้วยบัตรเครดิต) ให้ท่านนำรหัสการจอง พร้อมบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ไปแสดงเพื่อใช้บริการ
 
 

 
คำถาม: ผู้โดยสารต้องไปถึงจุดรับ-ส่งผู้โดยสารก่อนขึ้นรถล่วงหน้านานเท่าไร
 
คำตอบ: ท่านต้องไปถึงจุดรับ-ส่งผู้โดยสารเพื่อขึ้นรถอย่างน้อย 30 นาทีก่อนรถออก และในกรณีขึ้นรถระหว่างทางให้ท่านเผื่อเวลาการรอรถให้มากกว่าปกติ
 
 

 
คำถาม: ต้องทำอย่างไรถ้าพลาดเที่ยวรถ
 
คำตอบ: ถ้าพลาดเที่ยวรถท่านจะเสียสิทธิในการใช้บริการ ดังนั้นกรุณาจดจำรหัสการจอง หรือรายละเอียดการเดินทางของท่าน และไปขึ้นรถให้ทันเวลา หากท่านลืมรายละเอียดการเดินทาง ท่านสามารถค้นหาโดยใช้รหัสการจองได้ที่เมนู "ตรวจข้อมูลการจอง" บนหน้าเว็บไซต์
 
 

 

รายชื่อเคาน์เตอร์เช็คอินออกตั๋วโดยสาร

รายชื่อเคาน์เตอร์เช็คอินออกตั๋วโดยสาร
บริษัท
สถานี
เคาน์เตอร์เช็คอินออกตั๋ว
โทรศัพท์
แอร์อรัญพัฒนา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระแก้ว
ช่องจำหน่ายตั๋วแอร์อรัญพัฒนา บขส สระแก้ว
0-3742-1210
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 30,31
0-2512-3755
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย)
ช่องหมายเลข 25
0-2713-5335
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.อรัญประเทศ
จุดจำหน่ายตั๋วแอร์อรัญพัฒนา บขส อรัญประเทศ จุดจอดหน้าบริษัทแอร์อรัญพัฒนา
0-3722-3238
แอร์พอร์ตแวน
จุดจอดแยกร่อนพิบูลย์
ร้านชิชิน จองตั๋ว เครื่องบิน อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
080-0506790
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
หจก.ชินชาติ (1996) อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
075-420088
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง
ร้านเสรีสื่อสาร อ.รัษฎา จ.ตรัง
075-286222
สมบัติทัวร์
จุดจอดเดชอุดม
สมบัติทัวร์ อ.เดชอุดม
0-4536-1155
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 38
08-0588-2889
จุดจอดกันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
0-4566-1100
บางสะพานทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
สายใต้ใหม่ ช่อง 22,93
081-8298641,081-8297752
บางกอกบัสไลน์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น1 ช่องหมายเลข 1-2,13-17,34,41
086-3171994 (call center 02-7921488)
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี
ช่องหมายเลข 1 และ 4
086-3409664 (call center 02-79214891)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
สายใต้ ช่องหมายเลข 76
02-8946050-3
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
052-000248
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน
ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
054-711077-3
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
ช่องหมายเลข 16
077-200161
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
053-774022
บุษราคัมทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
081-4729959
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ภาคเหนือ ชั้น 1 ช่องหมายเลข 7, 33A
02-9363201, 02-5379007
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ภาคอีสาน ชั้น 3 ช่องหมายเลข 34,35
02-9364247 , 090-7793900
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน
ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
054-741714
จุดจอดเวียงสา
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
054-781106
จุดจอด อ.ร้องกวาง
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
081-8299699
จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
042-451243
ศูนย์บริการผู้โดยสารอ.น้ำโสม
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
042-287149
จุดจอด อ.บ้านผือ
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
042-282155
จุดจอดท่าบ่อ
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
042-432223
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
042-461305
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
042-249108
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู
ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
042-360927
จุดจอดนาวัง
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
042-364199
จุดจอดนากลาง
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
042-364199
จุดจอดบ้านกลางใหญ่
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
089-416-1789
จุดจอดแยกสามเหลี่ยม
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
085-647-1411
จุดจอด อ.นายูง
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
042-25726
จุดจอดสุวรรณคูหา
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
081-7299629
บัส เอ็กซ์เพลส
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 52, 53, 54
02-8946101, 02-8946044
ชนะภัยทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 33
0-2936-0411
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
ช่องจำหน่ายตั๋วบริษัทชนะภัยทัวร์อุบลฯ-กรุงเทพฯ
09-0620-5627
โชครุ่งทวีทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
จุดจำหน่ายตั๋วโชครุ่งทวีทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดภูเก็ต
0-7635-5980-1
อีสานทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 51
0-2936-0155
สถานีขนส่งปรับอากาศ จ.ขอนแก่น
ช่องจำหน่ายตั๋วอีสานทัวร์ ขอนแก่นปรับอากาศแห่งที่ 3
043-471585
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
ช่องหมายเลข5 สถานีขนส่งเชียงรายแห่งที่2
08-1765-0183
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
ช่องจำหน่ายตั๋วอีสานทัวร์ อาเขต2
0-5324-6111
ลิกไนท์ทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 37, 38, 39
0-2894-6151-2
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ กระบี่
0-7566-3502
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา
จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ พังงา
0-7641-2300
อ.ตะกั่วป่า
จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ บขส.ตะกั่วป่า
0-7641-2300
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ จ.นครราชสีมา
0-4424-5123,08-9672-4333
โลตัสพิบูลทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 2, 50ก, 67
02-9360956, 02-9362474
นครศรีร่มเย็นทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 69, 70
0-2894-6154-5
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
ช่องขายตั๋วนครศรีร่มเย็นทัวร์
0-7531-5390
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง
ช่องขายตั๋วนครศรีร่มเย็นทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
ช่องขายตั๋วนครศรีร่มเย็นทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
สำนักงานนครศรีร่มเย็นทัวร์ (ข้าง บขส.นครฯ)
0-7531-5390
จุดจอด อ.นิคมน้ำอูน
หน้าตลาดสดนิคมน้ำอูน
0879251009
นิวมิตรทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 46
0-2894-6115
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระนอง
สำนักงานนิวมิตรทัวร์(อยู่ในเมือง ตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์)
0-7781-1150 , 0-7781-1410
คิงส์ด้อมทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งนครสวรรค์
089-5688445
สถานีขนส่งผุ้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2)
สถานีขนส่งพิษณุโลก2
087-3153300
จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร(พะเยา)
ตรงข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พะเยา (ข้างธนาคารออมสิน)
092-0925581
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
สถานีขนส่งพะเยา
082-3844006
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
สถานีขนส่งเชียงราย
081-9804817
นิววิริยะยานยนต์ทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 39, 40, 56, 57
0-2936-2205-6
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
จุดจำหน่ายตั๋วนิววิริยะยานยนต์ทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดลำปาง
0-5422-7106
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
จุดจำหน่ายตั๋วนิววิริยะยานยนต์ทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่(อาเขต)
0-5324-7007
ลิกไนท์ทัวร์(ภาคเหนือ)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
-
089-4313555
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 21A
097-1298229
อ.ศึกษาทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
อ.ศึกษาทัวร์
095-724-9531,092-107-5851
เพชรประเสริฐ
ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3)
เซเว่น อิเลฟเว่น ปั๊ม ปตท รามอินทรา กม3
0-5672-0720
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส ตาก
0-5551-2777
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส แม่สอด
08-6445-1455
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส กำแพงเพชร
0-5579-9949
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส พิษณุโลก
0-5521-1344
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส หล่มสัก
0-5670-164, 0-5670-2725
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส ขอนแก่น
0-4323-6499,08-6459-0093
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส ชุมแพ
0-4331-1525
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส มุกดาหาร
0-4261-4647
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส นครสววรค์
0-5622-3323
บ้านฉาง
หน้าธนาคารออมสิน
08-6938-6446,0-3860-3745
ท่าลำนารายณ์
ร้านอาหารลำนารายณ์
0-3646-2500
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส ลำปาง
0-5352-5161
จุดจอดมหาชัย
ท่ามหาชัย
087-5676630 , 086-4451455
สวนผึ้ง
สวนผึ้ง
088-5676630,086-4451455
ภูเก็ตท่องเที่ยว
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 63, 64
0-2894-6144-5
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
สำนักงานภูเก็ตท่องเที่ยว (หน้า บขส.ภูเก็ต)
0-7622-2107-9
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 29
0-2936-1388
ภูกระดึงทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 82
0-2936-0511
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
ช่องขายตั๋ว บขส
042-833-684
จุดจอดเชียงคาน
ปั้มน้ำมัน เชล
088-314-3572
วังสะพุง
ช่องขายตั๋ว บขส
042-850-163
ภูหลวงทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
สถานีปรับอากาศ แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น
043-471582
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
สถานีขนส่งเชียงใหม่
053-304316
ปิยะชัยพัฒนา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย
สถานีขนส่งอำเภอแม่สาย กรีนบัส
053-646430, 053-734305
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
สถานีขนส่งเชียงราย กรีนบัส
053-773550
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
สถานีขนส่งหาดใหญ่ ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
074-465203
จุดจอด อ.ด่านนอก
ท่าด่านนอก ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
081-0936459
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
ติดต่อรับตั๋วที่ช่องขายตั๋วบขส.ใหม่สงขลา (ท่าประมงใหม่)
074-311077
จุดจอดออฟฟิตปิยะทัวร์ จ.สงขลา
ติดต่อรับตั๋วที่ สนง.ปิยะทัวร์ อ.เมืองสงขลา (ใกล้คิวรถระโนด)
074-313211
ปิยะประเสริฐทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
ติดต่อรับตั๋วที่ช่องขายตั๋วบขส.ใหม่สงขลา (ท่าประมงใหม่)
074-311077
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
จุดจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์ จ.บึงกาฬ
042-491010 , 083-3477658
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
จุดจำหน่ายตั๋ว ชาญทัวร์ จ.หนองคาย
042-460205 , 0885620632
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
จุดจำหน่ายตั๋ว ชาญทัวร์ จ.อุดรธานี
042-343403 , 083-6603510
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ
จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ อ.ด่านนอก
081-0936459
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ อ.หาดใหญ่
074-465203
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ จ.พัทลุง
087-2930186
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ อ.ทุ่งสง
089-4741325
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
จุดจำหน่ายตั๋ว ชาญทัวร์ จ.ขอนแก่น
043-247333 , 043-235888
จุดจอดออฟฟิตปิยะทัวร์ จ.สงขลา
ติดต่อรับตั๋วที่ สนง.ปิยะทัวร์ อ.เมืองสงขลา (ใกล้คิวรถระโนด)
074-313211
ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 49,50,56, 57, 58
0-2894-6330,02-894-6331
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะทัวร์ (ปิยะรุ่งเรืองทัวร์)
0-7446-5203
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
ติดต่อรับตั๋วที่ช่องขายตั๋วบขส.ใหม่สงขลา (ท่าประมงใหม่)
074-311077
จุดจอดออฟฟิตปิยะทัวร์ จ.สงขลา
จุดจำหน่ายตั๋ว รับตั๋วที่ สนง.ปิยะทัวร์ อ.เมืองสงขลา (ใกล้คิวรถระโนด)
074-313211
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะรุ่งเรืองทัวร์
044-270092,080-2952003
ประกิจยนต์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
บขส.ใหม่ จำหน่ายตั๋วที่หน้าช่องจอดรถอาคาร 1ช่อง 9
091-7710151
จุดจอดประกิจยนต์ หัวหิน
จำหน่ายตั๋วระหว่างหัวหิน ซอย 66-68 ตรงข้ามแขวงการทางหัวหิน
091-7710159
จุดจอดชะอำ
จุดจอดชะอำ ใกล้โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
091-7710158
จุดจอดประกิจยนต์ ราชบุรี
จุดจอด ราชบุรีจำหน่ายตั๋วใกล้สำนักงานไฟฟ้าจังหวัดราชบุรีก่อนถึงวัดทุ่งตาล
091-7710156
จุดจอดบิ๊กซีเพชรบุรี
จุดจอด เพชรบุรี จำหน่ายตั๋วคิวรถตู้ตรงข้าม Big-c
091-7710157
นครปฐม
จำหน่ายตั๋ว ติดธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขานครปฐม ถนนทรงพล
091-7710155
จุดจอดกำแพงแสน
จุดจอดกำแพงแสน จำหน่ายตั๋วติดร้านอาหารเหม่ยลี้อร่อยเวอร์
091-7710154
ปากช่อง
ใกล้ที่จำหน่ายตั๋วราชสีมาทัวร์
091-7710152
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี
จำหน่ายตั่ว ในสถานีขนส่งสระบุรี
091-7710153
ประหยัดทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 42
0-2936-0496
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
0-4358-1705
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร
ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
0-4359-0345
เปรมประชาขนส่ง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
ช่องจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/47
0-5330-4748
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน
ช่องจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/บขส.แม่ฮ่องสอน
0-5368-4100
จุดจอด อ.ปาย
จุดจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/ ปาย
0-5306-4307
ระยองทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย)
ช่องหมายเลข 29
081-4675811
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ช่องขายตั๋วชั้น 1 ช่อง 12
086-3304178
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ช่องหมายเลข 82
086-3203210
สำนักงานระยองทัวร์
บริษัท ระยองทัวร์ จำกัด
038-861354-5
รุ่งกิจทัวร์
ศูนย์บริการลูกค้ารุ่งกิจทัวร์ จ.ระนอง
ศูนย์บริการลูกค้ารุ่งกิจทัวร์
จุดจอดรุ่งกิจทัวร์หลังตลาดชุมพร
จุดจอดรุ่งกิจทัวร์หลังตลาดชุมพร
รุ่งประเสริฐทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 3,4,5
0-2936-3638-9
สำนักงานรุ่งประเสริฐ (มหาสารคาม)
หลังห้างเสริมไทย หน้าตลาดโต้รุ่ง
043-711072
สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 21, 22, 36, 37
0-2936-0864
สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ (ซอยวิภาวดี 17)
สำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ (ซอยวิภาวดี 17)
0-2537-8218
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด
ช่องจำหน่ายตั๋วสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์
0-4351-4569,0-4351-2500
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
ช่องจำหน่ายตั๋วสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์
0-4261-5427,0-4263-1306
สวัสดีทั่วไทย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
ช่องหมายเลข 8
08-2398-0777
สำนักงานสวัสดีทั่วไทย พัทยา
เข้าทางพัทยาเหนือประมาณ 500 ม. อยู่ตรงข้ามธนาคารธนชาต
08-2398-1777
สวัสดีอีสาน
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 23, 64
0-2537-8611,0-2936-3001
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.บึงกาฬ
0-4249-1571
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
บขส.3, ช่อง13
098-2062514 , 083-3441828
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู
สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.หนองบัวลำภู
087-2208994
สยามเฟิสท์ทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 10, 11, 12
0-2936-1120
สยามเฟิสท์ทัวร์ (ถนนประชานิเวศน์ 1)
สำนักงานสยามเฟิสท์ทัวร์ (ถนนประชานิเวศน์ 1 ข้างวัดเสมียนนารี)
0-2954-3601
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
สยามเฟิสท์ทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดลำปาง
0-5422-7819,0-5422-7902
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
สยามเฟิสท์ทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (อาเขต)
0-5324-7233
สยามเดินรถ
จุดจอดออฟฟิตปิยะทัวร์ จ.สงขลา
ติดต่อรับตั๋วที่ สนง.ปิยะทัวร์ อ.เมืองสงขลา (ใกล้คิวรถระโนด)
074-313211
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
ติดต่อขอรับตั๋วที่ช่องขายตั๋วบขส.ใหม่สงขลา (ท่าประมงใหม่)
074-311077
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 59,60
02-894-6160-2
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
ออฟฟิต สยามเดินรถ , บขส หาดใหญ่
074-429525,074-234638
ศรีมงคลขนส่ง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
ช่องจำหน่ายตั๋วศรีมงคลขนส่ง โคราช
044-251511
ท่าพัทยา
สำนักงานศรีมงคล พัทยา ถนนพัทยากลาง สาย3
038-424085
สมบัติทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 13,14,15,16,17
0-2936-2495-9
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 75,76
0-2894-6050
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
สำนักงานสมบัติทัวร์ สาขา ขอนแก่น
0-4333-4445-6
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
สำนักงานสมบัติทัวร์ สาขาเชียงราย (ติด บขส)
0-5371-4971
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
สำนักงานสมบัติทัวร์ เชียงใหม่
0-5330-4153-5
407 พัฒนา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
บขส.บึงกาฬ
042-492122
จุดจอด อ.บุ่งคล้า
หน้าตลาดสดบุ่งคล้า
042499067
จุดจอด อ.พังโคน
ตรงข้ามร้านขายยาแสงเจริญเภสัช
042771108
จุดจอด อ.นิคมน้ำอูน
จุดจอด อ.นิคมน้ำอูน
087-9251009
จุดจอด อ.น้ำโสม
ออฟฟิตจำหน่ายตั๋ว 407 พัฒนา (ใน บขส)
081-369-6742
จุดจอดสุวรรณคูหา
จุดจำหน่ายตั๋ว 407 พัฒนา (ตลาดนัดคลองถมวันจันทร์)
จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่
ตรงข้ามธนาคารกสิกรสาขาย่อยศรีเชียงใหม่
042451070
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
ติดถนนใหญ่ หน้าทางเข้า บขส
04-224-3800
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ช่องขายตั๋วชั้น 3 ช่อง 10-12,107,108
02-936-0081
จุดจอด อ.สังคม
จุดจอด อ.สังคม
042-441095
ศรีสยามทัวร์
จุดจอดออฟฟิตปิยะทัวร์ จ.สงขลา
ติดต่อรับตั๋วที่ สนง.ปิยะทัวร์ อ.เมืองสงขลา (ใกล้คิวรถระโนด)
074-313211
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
ติดต่อขอรับตั๋วที่ช่องขายตั๋วบขส.ใหม่สงขลา (ท่าประมงใหม่)
074-311077
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 61,62
02-894-6160-2
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
ออฟฟิต ศรีสยาม , บขส หาดใหญ่
074-429525,074-428229
ศรีสุเทพทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 15/1,15,71,72
02-894-6167,02-894-6166
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
ออฟฟิต ศรีสุเทพ
075-348089
จุดจอด อ.ขนอม
จุดจำหน่ายตั๋ว ศรีสุเทพทัวร์
075-528605
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง
ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
075-215173
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
087-4725252
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
089-4741352
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล
ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
074-723435,089-6538593
จุดจอด อ.เชียรใหญ่
จุดจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
075-386211
จุดจอดบ้านบ่อล้อ
จุดจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
085-5841401
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง
จุดจำหน่ายตั๋ว หมูปากพนังศรีสุเทพทัวร์ ตรงข้ามโลตัสปากพนัง
075-518132
ศรีตรังทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
ช่องขายตั๋วศรีตรังทัวร์
08-6476-8287
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
ช่องขายตั๋วศรีตรังทัวร์
08-6476-8285
บริษัทศรีตรัง (หน้าบขส.ตรัง)
สำนักงานศรีตรังทัวร์ (หน้า บขส.ตรัง)
0-7521-8309
ทรัพย์ไพศาลทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 33-36
0-28946040-1
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล
จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดสตูล
0-7472-3975
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดพัทลุง
08-7032-0055,08-7072-3355,08-4300-5265
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง
จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดตรัง
0-7521-8718
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0-7720-0846
สำนักงานทรัพย์ไพศาล อ.ทุ่งสง(ในเมือง)
สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ทุ่งส่ง(ในเมือง ติดธนาคารออมสิน ตรงข้ามสถานีรถไฟ)
0-7541-2419
สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม
สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม
0-7552-8323
ซันบัส
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 1
0-2936-3369
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
ช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส
086-7586111 , 090-3355934
เชียงคาน
ช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส ติด ธกส. เชียงคาน
089-8402295
สุวรรณนทีขนส่ง
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 47, 48
0-2894-6066
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร)
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร)
0-7750-1535
สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร)
จุดจำหน่ายตั๋วสุวรรณนทีขนส่ง สถานีขนส่งจังหวัดชุมพร
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน)
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.หลังสวน)
0-7754-5151
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม)
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม)
ธนกวีขนส่ง
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 43
0-2936-3939
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด
ช่องจำหน่ายตั๋วบริษัทธนกวีขนส่ง
0-3931-2011
เทียนไชยแอร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 72
08-1266-9930
บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด
บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด ห้าแยกโนนไฮ
0-4482-3111
ไทยสงวนทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 8,9
0-2936-0582
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
ช่องขายตั๋วไทยสงวนทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดยโสธร
08-3733-3373, 08-2377-8398, 08-0463-3077, 08-6317-1247
จุดจอด อ.ป่าติ้ว
จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.ป่าติ้ว
08-1876-7959
จุดจอดหนองสามสี
จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ หนองสามสี (ปั้มน้ำมัน)
08-1718-2216
จุดจอด อ.กุดชุม
จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.กุดชุม (ติดร้านขายโทรศัพท์)
08-7443-3003
จุดจอดเลิงนกทาใหม่
จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ เลิงใหม่ (ร้านขายโทรศัพท์)
08-4955-9374, 08-6720-0170
จุดจอดบ้านนาไร่ใหญ่
จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ นาไร่ใหญ่ (ร้านขายอาหาร)
08-7431-0483
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ
จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ จ.อำนาจเจริญ (ร้านเสริมสวย)
08-2876-8495, 08-5769-3211
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
ช่องขายตั๋วไทยสงวนทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
08-9278-8994
จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย
จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.นิคมคำสร้อย
08-0601-7362
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม
จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.ธาตุพนม
08-1421-4746
วัฒนสาครทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องจำหน่ายตั๋ว 93 ก
02-9363353
ยโสธรทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ช่องขายตั๋วชั้น 3 ช่อง 13
02-936-0017

อ่านเพิ่ม

เส้นทางและผู้ให้บริการ

เส้นทางและตารางเดินรถของผู้ให้บริการรถทัวร์ในประเทศไทย

รายชื่อผู้ให้บริการที่จำหน่ายบัตรโดยสารผ่านไทยรูท ดอทคอม

   
 
ผู้ให้บริการ
เส้นทาง
06)เสริมพิเศษโคราช-สารคาม
86เสริม*นิคม-กทม
928เสริม*อำนาจ-กทม
   
 
   

วิธีการจองและชำระเงิน (booking and pay)

วิธีการจองและชำระเงิน
  
    จองผ่านศูนย์บริการลูกค้า (Call Center)   จองผ่านอินเตอร์เน็ต   จองผ่านจุดจำหน่าย 
 
จองผ่านศูนย์บริการลูกค้า (Call Center)

  ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น
  1. โทร 02 269 6999 เพื่อทำการจอง (เปิดบริการตลอด 24 ชม.)
2. รับรหัสการจอง
3. นำรหัสการจองและจำนวนเงินไปชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

*หมายเหตุ :
     - ต้องชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดจาก Call Center เท่านั้น
     - เสียค่าธรรมเนียมการบริการ ในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล 20 บาท/รายการ ในต่างจังหวัด 25 บาท/รายการ
   
   
  การเช็คอินและรับตั๋วโดยสาร
  หลังจากชำระเงินแล้วท่านสามารถไปรับตั๋วโดยสารได้ในวันเดินทางที่ช่องจำหน่ายตั๋ว (ดูรายชื่อเคาน์เตอร์ออกตั๋วโดยสาร) โปรดรับตั๋วก่อนถึงเวลารถออกอย่างน้อย 30 นาที

ในการรับตั๋ว ให้ท่านแจ้งรหัสการจองพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน (หรือบัตรอื่นที่ออกโดยราชการ) แก่เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ก่อนทำการออกตั๋วโดยสารหากข้อมูลของท่านไม่ชัดเจนเจ้าหน้าที่อาจขอให้ท่านแสดงเอกสารการชำระเงิน
   

รู้จักไทยรูท ดอทคอม (about thairoute.com)

รู้จักไทยรูท ดอทคอม
ข้อมูลสังเขป
 
บริษัทดำเนินการ
บริษัท ไทยรูท ดอทคอม จำกัด

ข้อมูลทางธุรกิจ
ดำเนินธุรกิจบริการเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการเดินทาง

ก่อตั้ง
ปี พ.ศ. 2549

สำนักงานใหญ่
เลขที่ 12/86 หมู่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

ผู้บริหารสูงสุด
1. นายอีริค ริชาร์ด เคนลี่ (ประธานกรรมการ)
2. นายชัยยศ คชพันธ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

หมายเลขโทรศัพท์
ลูกค้าสัมพันธ์ 02 2696999
รับเรื่องร้องเรียน 076 521539

ช่องทางการจำหน่าย
เว็บไซต์ www.thairoute.com
ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02 269 6999
จุดจำหน่ายผ่านผู้จำหน่ายทั่วประเทศ

ช่องทางการชำระเงิน
บัตรเครดิตทางเว็บไซต์ และศูนย์บริการลูกค้า
เงินสด เคาน์เตอร์เซอร์วิส, จุดบริการ Just pay หรือชำระเงินสดเมื่อซื้อผ่านผู้จำหน่ายทั่วประเทศ
ATM ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย

พันธมิตรร่วมให้บริการ
 • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทเดินรถชั้นนำภายในประเทศ

จองตั๋วโดยสาร e-Ticket
     สะดวกสบายในการจองตั๋วด้วยการให้บริการแบบ e-Ticket สมบูรณ์แบบ ทันทีที่ผู้โดยสารทำการจองตั๋ว ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ที่ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการเดินรถ ซึ่งผู้โดยสารไม่จำเป็นต้องพกพาตั๋วโดยสาร ไม่ต้องกลัวทำตั๋วหาย และเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทางได้ง่ายๆ ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการจากใจผู้ให้บริการเดินรถ
ไทยรูท ดอทคอม ไม่ใช่บริการจำหน่ายตั๋วผ่านตัวแทนจำหน่ายตั๋วโดยสาร แต่บริการไทยรูท ดอทคอม เป็นการให้บริการจากผู้ให้บริการเดินรถโดยตรง ผ่านบริการที่ชื่อ "ไทยรูท ดอทคอม" ซึ่งเพียบพร้อมด้วยการบริการผ่าน Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง, บริการผ่านอินเตอร์เน็ต, บริการผ่านร้านค้า 7-Eleven, ตู้ ATM และบริการจากตัวแทนจำหน่ายตั๋วโดยสารทั่วประเทศ

 
จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
รายชื่อเคาน์เตอร์ออกตั๋วโดยสาร
ไม่ได้ที่นั่ง คืนเงิน 100%
แอป จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
แอป จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
 
ข้อความบันทึกล่าสุด
รายเดือน
Thai Hotels Booking