ไม่ได้ที่นั่ง คืนเงิน 100%


มาดูกันว่า เราทำงานอย่างไร?


ไทยรูท ดอทคอม เปิดดำเนินการในปี พ.ศ.2550 ด้วยการนำระบบ e-Ticket มาให้บริการเต็มรูปแบบ และเป็นครั้งแรกในเมืองไทยที่การชำระค่าตั๋วรถทัวร์ สามารถทำผ่านร้าน 7-Eleven และช่องทางอิเลคทรอนิกส์อื่นๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว


ทุกๆ วัน การจองตั๋วผ่านระบบต่างๆ ในช่องทางไทยรูท ดอทคอม จะถูกดูแลโดยทีมงานมืออาชีพ ซึ่งทำงานกันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่านอกจากการจองตั๋วแล้ว ลูกค้าต้องได้รอยยิ้มและความประทับใจในทุกการเดินทาง (ภาพศูนย์บริการลูกค้า ถ่ายจากสถานที่ทำงานจริง)


ต้องออนไลน์เท่านั้น! การจำหน่ายตั๋วผ่านระบบไทยรูท ดอทคอม นอกจากผู้ให้บริการเดินรถต้องมีมาตรฐานในการบริการลูกค้าที่เข้มงวดแล้ว จะต้องเชื่อมต่อระบบออนไลน์เท่านั้น เพื่อให้การจองตั๋วสามารถยืนยันได้ทันทีทันใดด้วยระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ


จองตั๋วรถทัวร์ e-Ticket ทุกครั้ง จึงมั่นใจได้ว่าทุกรหัสการจองที่คุณชำระเงิน จะได้รับการดูแลด้วยมาตรฐานที่สูงพร้อมกับบริการที่มีคุณภาพ


ไม่ได้ที่นั่ง คืนเงิน 100%!

ไทยรูท ดอทคอม กล้ารับประกันไม่ได้ที่นั่ง ยินดีคืนเงิน100%

*หมายเหตุ
  1. ผู้โดยสารต้องตรวจสอบความถูกต้องของการจองตั๋วทุกครั้ง และชำระเงินถูกต้องครบถ้วน
  2. ผู้โดยสารต้องเช็คอินรับตั๋วไม่น้อยกว่า 30 นาทีก่อนรถออก ณ เคาน์เตอร์รับตั๋วที่กำหนดไว้
  3. สงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงเที่ยวรถหรือที่นั่งในกรณีจำเป็น
  4. คืนเงิน 100% ของราคาตั๋วโดยสาร โดยไม่รวมค่าดำเนินการจัดการ และค่าธรรมเนียมจุดรับชำระเงิน เฉพาะกรณีผู้ให้บริการเดินรถไม่สามารถจัดรถหรือที่นั่งใดๆ ให้ผู้โดยสารเดินทางได้ โดยผู้โดยสารต้องแจ้งที่โทร 02 269 6999 ไม่น้อยกว่า 15 นาทีก่อนรถออก
  5. สงวนสิทธิไม่คืนเงินสำหรับผู้โดยสารซึ่งปฏิเสธการเดินทาง และผู้โดยสารซึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท

ไทยรูท ดอทคอม ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะ :-)

 
Download App
 

แนะนำ แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

Thaibus Booking

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์Thaibus Booking

สามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ผ่านแอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์Thaibus Booking ใช้สำหรับติดตั้งบนมือถือ หรือ แท็บแล็ต ระบบแอนดรอยส์สำหรับติดตั้งบนมือถือ ระบบแอนดรอยส์ เท่านั้น

ข้อดีของการติดตั้งแอฟพิเคชั่น
แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์Thaibus Booking ทำให้ท่านสามารถทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ครั้งต่อไปได้สะดวกยิ่งขึ้น เพียกคลิกแอปบนหน้าจอมือถือ ก็สามารถทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้ทันที

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการเดินทาง (terms conditions)

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการเดินทาง
คำนิยาม

"บริษัทฯ" "เรา" "ไทยรูท ดอทคอม" หมายถึง บริษัท ไทยรูท ดอทคอม จำกัด บริษัทจำกัดซึ่งดำเนินกิจการบริการระบบจำหน่ายตั๋วโดยสาร

"บริษัทเดินรถ" "ผู้ให้บริการเดินรถ" "ผู้ให้บริการรถโดยสาร" หมายถึง บริษัทซึ่งดำเนินกิจการรถโดยสารและแต่งตั้งหรือให้สิทธิกับ ไทยรูท ดอทคอม ในการจำหน่ายและดำเนินการจัดการใดๆ กับตั๋วโดยสาร

"ผู้โดยสาร" หรือ "ท่าน" หมายถึงบุคคลใดก็ตาม ยกเว้นพนักงานบริการบนรถที่เดินทางหรือจะเดินทางไปกับรถโดยสารตามที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการดำเนินการกับตั๋วโดยสาร

"สัมภาระ" หมายถึง ทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ท่านนำไปด้วยในการเดินทาง รวมทั้งสัมภาระที่ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียน เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

"ค่าธรรมเนียม" "ค่าโดยสาร" "ค่าบริการ" หมายถึงค่าโดยสาร ค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับรายการดังกล่าว

"เว็บไซต์" หมายถึงเว็บไซต์ www.thairoute.com และ/หรือ เว็บไซต์ที่ได้รับอนุญาตในการเชื่อมต่อกับไทยรูท ดอทคอม ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้โดยสารได้จองที่นั่งออนไลน์

 
1. การบังคับใช้

1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้กับผู้โดยสารและผู้ที่ติดต่อกับบริษัทฯ ทุกท่าน โดยให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่ที่มีการซื้อบัตรโดยสารจากบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้กับการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางที่ให้สิทธิไทยรูท ดอทคอม ในการจำหน่ายและดำเนินการกับตั๋วโดยสาร

1.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถูกร่างขึ้นเป็นภาษาไทย ในกรณีถูกแปลเป็นภาษาอื่นให้ถือเอาฉบับภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ และในกรณีข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ ไม่สอดคล้องกัน ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีอำนาจเหนือกว่า เว้นแต่จะระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข

 
2. บัตรโดยสารและค่าโดยสาร

2.1 บริษัทฯ มิได้ออกบัตรโดยสารให้แก่ผู้โดยสารเพื่อลดภาระในการเก็บรักษาของผู้โดยสาร ทั้งนี้ อีเมล์ และ ข้อความผ่านมือถือ ที่บริษัทฯส่งให้แก่ท่านถือเป็นหลักฐานในการซื้อขายบริการระหว่างท่านและบริษัทฯ โดยถือว่ากำหนดการเดินทาง ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และข้อบังคับของบริษัทเดินรถ (รวมทั้งค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)  ประกอบกันเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาสำหรับการบริการที่ทำขึ้นระหว่างท่านและบริษัทฯ

2.2 ค่าโดยสาร เป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรถโดยสารจากสถานีต้นทางไปยังสถานีปลายทางเท่านั้น ค่าโดยสารจะไม่รวมค่าดำเนินการจัดการ ค่าบริการช่องทางจำหน่าย ค่าบริการจุดชำระเงิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการระบบจำหน่ายตั๋วโดยสาร บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการระบบจำหน่ายตั๋วโดยสารออนไลน์เท่านั้น การให้บริการรถโดยสารเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการรถโดยสารตามข้อตกลงและมาตรฐานการดำเนินงานที่บริษัทเดินรถที่ท่านเลือกใช้บริการทำไว้กับบริษัทฯ

2.3 การโอนและเปลี่ยนแปลงสัญญาการใช้บริการระหว่างท่านกับบริษัทฯ สามารถทำได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ หรือบริษัทเดินรถที่ท่านเลือกใช้บริการกำหนดไว้เท่านั้น

2.4 การแสดงตน ท่านจะต้องแสดงตนระหว่างการลงทะเบียน และ/หรือ รับตั๋วโดยสารก่อนขึ้นรถ โดยการแสดงรหัสการจอง (Booking ID) และแสดงบัตรประจำตัวซึ่งมีรูป เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือบัตรอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ และ ผู้ให้บริการรถโดยสารบางแห่งอาจร้องขอให้ท่านแสดงหลักฐานการชำระเงิน หรือ กำหนดการเดินทาง

 

3. การจองที่นั่งและการชำระเงิน

3.1 บริษัทฯ เปิดให้บริการจองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ www.thairoute.com จองผ่านเว็บไซต์ที่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อกับไทยรูท ดอทคอม จองผ่านทางโทรศัพท์ จองผ่านจุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร จองผ่านเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ (คีออส) โดยจะต้องทำการจองก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 1 วัน หลังเสร็จสิ้นการจองท่านจะได้รับรหัสการจอง (Booking ID) และต้องชำระเงินผ่านช่องทางการชำระที่กำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องภายในเวลา 24.00 น. ของวันทีี่ทำการจอง หากท่านไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด รหัสการจองของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

3.2 ช่องทางชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ประกอบด้วย เคาน์เตอร์เซอร์วิสออนไลน์ บัตรเครดิต (VISA/Master Card) ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ ตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทย ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย จัสท์เพย์ และ SCBEasy Net

3.3 การเลือกที่นั่ง ในการจองที่นั่งท่านสามารถเลือกที่นั่งได้ ทั้งนี้บริษัทฯ และ/หรือ ผู้ให้บริการเดินรถ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวรถหรือที่นั่งในกรณีจำเป็น

3.4 การยืนยันการจองที่นั่ง การจองที่นั่งของท่านจะได้รับการยืนยันหลังจากท่านชำระเงินครบถ้วนถูกต้อง และชำระภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันการจองได้ที่เว็บไซต์ www.thairoute.com หรือ Call Center ที่ท่านใช้บริการจองที่นั่ง

3.5 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทาง

3.5.1 การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร สามารถทำผ่าน Call Center หมายเลข 02 269 6999 ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

3.5.2 การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ท่านต้องแจ้งก่อนกำหนดการเดินทางเดิมอย่างน้อย 2 วัน สำหรับเที่ยวรถก่อนเวลา 12.00 น. และต้องแจ้งก่อนกำหนดการเดินทางเดิมอย่างน้อย 1 วัน สำหรับเที่ยวรถหลังเวลา 12.00 น. โดยมีค่าบริการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางที่นั่งละ 80 บาท (ไม่รวมค่าบริการจุดชำระเงิน) บริษัทฯ  สงวนสิทธิไม่คืนส่วนต่างในกรณีเปลี่ยนแปลงไปยังเที่ยวรถที่ราคาโดยสารต่ำกว่า และท่านต้องชำระส่วนต่างในกรณีที่เปลี่ยนแปลงไปยังเที่ยวรถที่มีราคาโดยสารสูงกว่า

3.5.3 การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางแบบไม่ระบุวันเดินทาง ในกรณีท่านแจ้งเปลี่ยนแปลงวันเดินทางแบบไม่ระบุวันเดินทาง ท่านต้องแจ้งระบุวันเดินทางภายในกำหนด 90 วันนับจากวันที่แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบไม่ระบุวันเดินทางไว้ หากไม่แจ้งระบุวันเดินทางภายในกำหนดดังกล่าวถือว่าท่่านสละสิทธิในการใช้บริการ และท่านจะไม่สามารถเรียกคืนค่าโดยสารที่ท่านได้ชำระไปแล้วเพื่อการสำรองที่นั่งคืนได้

3.5.4 การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะภายในผู้ให้บริการเดินรถรายเดียวกันและสามารถเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะเที่ยวรถที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเท่านั้น แต่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางภายในผู้ให้บริการเดินรถรายเดียวกันได้หากผู้ให้บริการเดินรถที่ท่านเลือกใช้บริการมีเส้นทางที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลง

3.5.5 การคืนตั๋วโดยสาร ท่านต้องแจ้งก่อนกำหนดการเดินทางเดิมอย่างน้อย 2 วัน สำหรับเที่ยวรถก่อนเวลา 12.00 น. และต้องแจ้งก่อนกำหนดการเดินทางเดิมอย่างน้อย 1 วัน สำหรับเที่ยวรถหลังเวลา 12.00 น.

ลูกค้าชำระค่าโดยสารผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส, ตู้เอทีเอ็ม และ จัสเพย์ จะมีค่าบริการ 20% จากราคาตั๋ว และค่าดำเนินการโอน 50 บาท/ครั้ง โดยเงินจะเข้าบัญชีภายใน 1 วันทำการสำหรับบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ และภายใน 3 วันทำการสำหรับบัญชีธนาคารอื่น

ลูกค้าชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทจะคืนเงินเข้าบัตรของท่าน โดยมีค่าบริการ 20% จากราคาตั๋ว และ ค่าดำเนินการ 50 บาท/ครั้ง โดยเงินจะคืนเข้าบัตรภายใน 3-4 สัปดาห์ หากลูกค้ามีความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จะมีค่าบริการ 50% จากราคาตั๋ว และค่าดำเนินการโอน 50 บาท/ครั้ง โดยเงินจะเข้าบัญชีภายใน 1 วันทำการสำหรับบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ และภายใน 3 วันทำการสำหรับบัญชีธนาคารอื่น

3.5.6 การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและคืนตั๋วโดยสาร เปิดให้บริการเฉพาะผู้ให้บริการเดินรถบางรายเท่านั้น บริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลผู้ให้บริการเดินรถที่เปิดให้เปลี่ยนแปลงวันเดินทางและคืนตั๋วโดยสารได้ในขั้นตอนการจองตั๋วโดยสาร

3.5.7 ท่านตระหนักว่าท่านจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บริษัทฯ  เพื่อใช้ในการจองที่นั่งสำหรับการเดินทางและเพื่อยืนยันการจองที่นั่งนั้น รวมทั้งเพื่อการจัดหาและนำเสนอบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม

 
4. การลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง

4.1 ท่านจะต้องมาถึงสถานีขนส่งหรือจุดขึ้นรถก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 30 นาที เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนลงทะเบียนและยืนยันการเดินทาง (เช็คอิน และ/หรือ รับตั๋วโดยสาร) ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนของบริษัทเดินรถที่ท่านเลือกใช้บริการ โดยถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการปฏิบัติตามรายละเอียดของกำหนดการ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งให้ท่านทราบเมื่อท่านทำการจองที่นั่ง ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ยินยอมให้ท่านเดินทาง หากท่านไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น หรือไม่สามารถแสดงเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้อง และไม่พร้อมที่จะเดินทาง บริษัทฯ อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านเดินทาง และบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อนี้ได้ ในกรณีดังกล่าว การจองที่นั่งถือว่าเป็นโมฆะและไม่สามารถเรียกเงินคืนได้

4.2 หากท่านไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิได้ตามกำหนดเวลาที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนเปิดทำการ รวมถึงการมาขึ้นรถไม่ทันตามกำหนดเวลา ท่านจะไม่สามารถเรียกคืนค่าโดยสารที่ท่านได้ชำระไปแล้วเพื่อการสำรองที่นั่งคืนได้

 
5. เงื่อนไขและข้อตกลงอื่นๆ
ผู้ให้บริการรถโดยสารสามารถกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในการให้บริการได้ และให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการรถโดยสารเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากข้อกำหนดและเงื่อนไขใดมิได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้ยึดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการรถโดยสารที่ท่านเลือกใช้บริการ แต่หากข้อกำหนดและเงื่อนไขใดขัดกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในการบังคับ
 
1 สิงหาคม 2555

กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง

กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง
 

กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง โดย บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท ชาร์ทิส กรุ๊ป ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกที่ดำเนินธุรกิจรับประกันภัยในกว่า 130 ประเทศทั่วโลก

กรมธรรม์สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถโดยสาร เส้นทางภายในประเทศไทย ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกายโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะกำลังขึ้นหรือลง หรือโดยสารอยู่ในรถโดยสารของผู้ถือกรมธรรม์ และมีรายละเอียดดังนี้

ทุนประกันภัย

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
(บาท)
1) การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident) 200,000.-
2) ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (Accident Medical Expense) 100,000.-
3) การเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ไมคุ้มครอง

เบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกัน เบี้ยจ่าย
(บาท)
1) เบี้ยประกันภัย ต่อคน ต่อเที่ยวการเดินทาง (ไม่รวมภาษี และ อากร) 6. -
4) ค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการจัดการ 14. -
รวม  20. -

ข้อยกเว้น
กรมธรรม์สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถโดยสาร เส้นทางภายในประเทศไทย ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกายโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะกำลังขึ้นหรือลง หรือโดยสารอยู่ในรถโดยสารของผู้ถือกรมธรรม์ และมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดอายุของผู้เอาประกัน
อายุตั้งแต่ 1 เดือน ขึ้นไป โดยผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 10 ปี และ 70 ปีขึ้นไป จะได้รับสินไหมทดแทน 50% ของผลประโยชน์ค่าทดแทน

กำหนดความรับผิดชอบสูงสุด
บริษัทฯ กำหนดความรับผิดรวมสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งไม่เกิน 8,000,000 บาท

ข้อมูลผู้เอาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางนี้ จะไม่สามารถให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่ระบุ ชื่อ-นามสกุล ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ตามบัตรแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการเท่านั้น (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, ใบอนุญาตขับขี่, บัตรประจำตัวข้าราชการ)

การเลื่อนการเดินทาง และยกเลิกการเดินทาง(คืนตั๋ว)
1) กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้เอาประกันภัยกรณีเลื่อนการเดินทาง
2) ไทยรูท ดอทคอม จะไม่คืนเงินค่าประกันภัยกรณีผู้โดยสารยกเลิกการเดินทาง(ขอคืนตั๋ว)

 
1 สิงหาคม 2555
 

ขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์ (bus booking step)

ขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์

1. เมื่อเข้าบล็อก ไทยบัส บุ๊คกิ้ง thaibusbooking.blog.fc2.com แล้วจะเห็นเมนูค้นหาเที่ยวรถ ดังรูป

จองตั๋วรถทัวร์ขั้นตอนที่ 1

จองตั๋วรถทัวร์ขั้นตอนที่ 1

1.1 กำหนดการเดินทาง ไป-กลับ หรือ เที่ยวเดียว
1.2 เลือกจังหวัดต้นทาง
1.3 เลือกจุดขึ้นรถทัวร์
1.4 เลือกจังหวัดปลายทาง
1.5 เลือกจุดลงรถทัวร์
1.6 เลือกวันที่เดินทาง
1.7 กดปุ่มค้นหาเที่ยวรถทัวร์

 

2. เมื่อกดปุ่มค้นหาเที่ยวรถแล้วจะแสดงดังรูปด้านล่าง เลือกเที่ยวรถเที่ยวไปค่ะ

จองตั๋วรถทัวร์ขั้นตอนที่ 2

จองตั๋วรถทัวร์ขั้นตอนที่ 2

2.1 เลือกเที่ยวรถทัวร์เที่ยวไป

 

3. เมื่อกดปุ่มค้นหาเที่ยวรถแล้วจะแสดงดังรูปด้านล่าง เลือกเที่ยวรถเที่ยวกลับแล้วกด ดำเนินการต่อค่ะ

จองตั๋วรถทัวร์ขั้นตอนที่ 3

จองตั๋วรถทัวร์ขั้นตอนที่ 3

3.1 เลือกเที่ยวรถทัวร์เที่ยวกลับ
3.2 เลือกดำเนินการต่อ

 

4. จะปรากฏดังรูป เลือกตำแหน่งที่นั่งเที่ยวไปได้เลย(สีขาว ยังว่าง)

จองตั๋วรถทัวร์ขั้นตอนที่ 4

จองตั๋วรถทัวร์ขั้นตอนที่ 4

4.1 เลือกตำแหน่งที่นั่งเที่ยวไปค่ะ

 

5. จะปรากฏดังรูป เลือกตำแหน่งที่นั่งเที่ยวกลับได้เลย(สีขาว ยังว่าง) แล้วคลิ๊กดำเนินการต่อค่ะ

จองตั๋วรถทัวร์ขั้นตอนที่ 5

จองตั๋วรถทัวร์ขั้นตอนที่ 5

5.1 เลือกตำแหน่งที่นั่งเที่ยวกลับ
5.2 เลือกดำเนินการต่อค่ะ

 

6. ใส่รายละเอียดการจองค่ะ

จองตั๋วรถทัวร์ขั้นตอนที่ 6

จองตั๋วรถทัวร์ขั้นตอนที่ 6

6.1 กรอกข้อมูลของเรา
6.2 เลือกวิธีการชำระกับ 7-11 หรือ กับบัตรเครดิต
6.3 เลือกปุ่มยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนด การจองตั๋วรถทัวร์
6.4 กดยืนยัน และทำการจองค่ะ

 

7. รับรหัสการจอง Booking ID: (ค้างค่าชำระ) หรือ พิมพ์หน้านี้ เพื่อปริ้น แล้วไปชำระที่ 7-Eleven เป็นการเสร็จ ค่ะ

จองตั๋วรถทัวร์ขั้นตอนที่ 7

7.1 ปริ้นใบจอง หรือ จำรหัสการจอง ไปชำระเงินที่ 7-11 หรือจากบัตรเครดิตค่ะ
7.2 เมื่อชำระเงินเรียบร้อยท่านสามารถ ตรวจสอบสถานะการจองตั๋วรถทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ สถานะการจองตั๋วรถทัวร์

 

**สำคัญ**

ชำระเงินภายใน วันที่จองก่อน เวลา 24.00 น. (ก่อนเที่ยงคืน) หากไม่ชำระภายในกำหนดการจองของท่านจะถูกยกเลิก

 

ติดต่อไทยรูท ดอทคอม (contact us)

 
บริษัท ไทยรูท ดอทคอม จำกัด

ศูนย์บริการลูกค้า
3658 ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2269-6999
อีเมล์ : info@thairoute.com
วัน-เวลาทำการ : ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

สำนักงานใหญ่
12/86 หมู่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0-7652-1539 โทรสาร : 0-7626-4414
อีเมล์ : corporate@thairoute.com
วัน-เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.
   
 
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราจะพิจารณาหรือติดต่อกลับไปยังท่านโดยเร็วที่สุด
จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
รายชื่อเคาน์เตอร์ออกตั๋วโดยสาร
ไม่ได้ที่นั่ง คืนเงิน 100%
แอป จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
แอป จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
 
ข้อความบันทึกล่าสุด
รายเดือน
Thai Hotels Booking